Všeobecné obchodné podmienky PARTIZANOBCHOD.CZ

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) v oblasti predaja tovaru na e-shope PARTIZANOBCHOD.CZ . Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené kupujúcim prostredníctvom e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ . Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

II. Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci: AB ALARM sro, IČO: 28814355, so sídlom Praha 8 - Karlín, Pobrežná 249/46, PSČ 186 00.
 • Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky predávajúceho na
  e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ .

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 • Kupujúci má možnosť objednať tovar prostredníctvom internetu na e-shope PARTIZANOBCHOD.CZ .
 • Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k vypredaniu niektorého ponúkaného tovaru počas zadávania elektronickej objednávky, a preto je vhodné, aby kupujúci objednávku pred potvrdením vždy aktualizoval.
 • Akonáhle kupujúci potvrdí objednávku v nákupnom košíku, tovar je už rezervovaný iba pre kupujúceho.
 • Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
 • Podaním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho
  a ďalej výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných
  a dopravných nákladov platných v čase učinenia a odoslania objednávky.
 • Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail s akceptáciou objednávky a informácií o dodaní objednaného tovaru.
 • Kúpna zmluva je uzavretá, akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho e-mail potvrdzujúci uskutočnenú objednávku. Predávajúci je povinný toto potvrdenie odoslať kupujúcemu bezodkladne po obdržaní objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku. Toto rozhodnutie urobí predávajúci podľa svojho výlučného uváženia. Pokiaľ predávajúci objednávku odmietne, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný. Ak bude platba za odmietnutú objednávku už spracovaná a prijatá na účet predávajúceho, bude obratom vrátená na účet kupujúceho, z ktorého bol objednaný tovar uhradený.
 • Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade úplne zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisov výrobku v katalógu tovaru.
 • Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 • Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 2 rokov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

IV. Ceny a platobné podmienky

 • Ceny uvedené na internetových stránkach e-shop PARTIZANOBCHOD.CZ sú uvádenné ako konečné, a pre neprihlásených sú uvádzané vrátane DPH. Registrovaným a prihláseným užívateľom sa zobrazujú ceny bez DPH. Platné sú ceny uvedené v dobe potvrdenia objednávky.
 • Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Poštovné a balné za obchodný balík Českej pošty vo výške 180 Kč v Českej republike, za PPL pre Českú republiku balík 170 Kč, za DHL pre Slovenskú republiku balík 500,- Kč, za dopravu DHL do ostatných krajín minimálne EÚ 500,- Kč a táto čiastka u zahraničných klientov je prevedená na menu Euro podľa platného kurzu, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. Pokiaľ sa predávajúcemu nepodarí dodať objednávku naraz v plnom rozsahu a bude nutné urobiť viac ako jedno dodanie tovaru, nebudú kupujúcemu účtované náklady na následné dodávky tovaru.

V. Spôsoby úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru

 • Dobierka - kúpnu cenu tovaru hradí kupujúci v hotovosti doručovateľovi pri jeho prevzatí.
 • Bankový prevod - po obdržaní objednávky bude kupujúcemu zaslaná faktúra
  s číslom účtu a variabilným symbolom. Tovar kupujúci zaplatí na bankový predávajúceho v EUR, číslo účtu pre zásielky doručované v Českej republike je 107-5091170277/0100 . Účet je vedený v Komerční banka, as . V prípade že tovar bude doručovaný na území Slovenskej Republiky bude zaplatený v prospech účtu: 2700452058/8330 v Euro. Účet je vedený v Fio banka, as, pobočka zahraničnej banky. Po obdržaní platby predávajúci odošle tovar s tým, že kupujúcemu oznámi termín doručenia zásielky. V prípade úhrady tovaru bezhotovostným prevodom bude tovar expedovaný až po potvrdení prijatia peňazí na účet predávajúceho.
 • V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu ceny tovaru a predávajúci objednávku odmietne alebo nebude schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne zaplatené finančné plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie finančných prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom).

VI. Doprava

 • Objednaný tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť osobne, alebo si tovar nechať poslať prostredníctvom kuriérskej služby PPL či Slovenskej pošty. Poštovné, balné
  a dobierkové nie je zahrnuté v kúpnej cene a hradí ho kupujúci,
 • V prípade, že sa objednávateľ rozhodne tovar vyzdvihnúť osobne, je možné tento tovar vyzdvihnúť iba na výdajnom mieste v Moste na adrese: AB ALARM sro, Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most v pracovnej dobe PO-PIA - 7:00 - 15:00 .
 • Osobné vyzdvihnutie tovaru bude možné iba uhradiť v hotovosti.
 • Tovar na výdajnom mieste v Moste je možné vyzdvihnúť po predchádzajúcej výzve emailom popr. sms.

VII. Práva kupujúceho pri nákupe tovaru online

Nedoručenie zásielky

 • Ak nebude objednaný tovar riadne a včas doručený alebo pokiaľ bude vykazovať vady, je kupujúci oprávnený riešiť reklamáciu so zákazníckym oddelením predávajúceho, a to formou e-mailu, odoslaného na adresu: eshop@partizanobchod.cz alebo telefonicky na zákazníckej linke:
  (+420) 608 608 163.

Nárok na zrušenie objednávky

 • Kupujúci má nárok objednávku zrušiť, a to v lehote siedmich pracovných dní odo dňa jej odoslania.
 • V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny objednaného tovaru, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru,
  po odčítaní všetkých prípadných nákladov spojených s jeho dodaním a vrátením.
 • Pokiaľ sa kupujúci rozhodne objednávku tovaru zrušiť, je povinný tak urobiť výlučne prostredníctvom emailu odoslaného na adresu eshop@partizanobchod.cz do siedmich pracovných dní od odoslania objednávky.
 • Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že môže dôjsť k rozdielu medzi farebnými odtieňmi tovaru umiestneného na webových stránkach a farebnými odtieňmi dodaného tovaru, a to z dôvodu odlišnej reprodukcie farieb na počítači kupujúceho.

VIII. Záruky na tovar

 • Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR, ak nie je konkrétne uvedené inak.

IX. PARTIZANOBCHOD.CZ podmienky vrátenia tovaru a záruka na vrátenie peňazí

 • Pokiaľ si kupujúci nákup rozmyslel alebo je nespokojný s ľubovoľnou položku v dodanej objednávke, môže vrátením tovaru od zmluvy odstúpiť a predávajúci mu poskytne záruku na vrátenie peňazí. Ak sa rozhodne kupujúci využiť právo na odstúpenie od zmluvy vrátením tovaru, musí zakúpený tovar doručiť predávajúcemu na adresu výdajného miesta AB ALARM sro, Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most, najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, nepoužitý, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Etikety alebo štítky na tovare musia byť pripevnené na pôvodnom mieste a musia byť neporušené.
 • Tovar je možné vrátiť iba na adresu výdajného miesta AB ALARM sro, Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most.
 • V prípade vrátenia tovaru predávajúci nehradí kupujúcemu náklady spojené s dopravou tovaru ani žiadne iné náklady, ktoré kupujúcemu v súvislosti s vrátením tovaru vzniknú.
 • V prípade výmeny tovaru kupujúci hradí iba náklady spojené s dopravou tovaru.
 • U počítačových nosičov s obsahom softvéru či aplikácie(í) nie je možné tovar vrátiť ani čiastočne pretože softvér je súčasťou hardvéru a nie je možné vyčísliť hodnotu samotného softvéru. Samotný softvér nie je vo väčšine prípadov samostatne predajný (napr. Winload, J-Link, PSS, iWMS, apod.).

X. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej osobe.
 • Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané na zabezpečenom serveri. Kupujúci dáva predávajúcemu a sprostredkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a ďalej na marketingové účely predávajúceho.
 • Svojou registráciou kupujúci udeľuje dobrovoľne súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a aktualizovanie svojich osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho budú spracované a použité výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
 • Pokiaľ si kupujúci nepraje, aby jeho osobné údaje boli ďalej spracovávané alebo si nepraje, aby mu predávajúci zasielal obchodné oznámenie, môže zaslať svoj nesúhlas na email: eshop@partizanobchod.cz

XI. Záverečné ustanovenia

 • Spoločnosť AB ALARM sro, ako prevádzkovateľ internetov ho obchodu PARTIZANOBCHOD.CZ je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové autorské práva k týmto internetovým stránkam. Všetky práva, vrátane autorských práv, sú vo vlastníctve predávajúceho.
 • Akékoľvek použitie obsahu tejto webovej stránky alebo kopírovanie či ukladanie, alebo len jej častí, iné ako pre Vaše osobné, nekomerčné použitie je zakázané bez písomného súhlasu predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky jednostranne meniť.
 • Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Právne vťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii v slovenskom jazyku.