Všeobecné obchodní podmínky PARTIZANOBCHOD.CZ

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží na e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ. Obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné kupujícím prostřednictvím e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

II. Vymezení pojmů

 • Prodávající: AB ALARM s.r.o., IČO: 28814355, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00.
 • Kupující: fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky prodávajícího na
  e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 • Kupující má možnost objednat zboží prostřednictvím internetu na e-shopu PARTIZANOBCHOD.CZ.
 • Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít k vyprodání některého nabízeného zboží během zadávání elektronické objednávky, a proto je vhodné, aby kupující objednávku před potvrzením vždy aktualizoval.
 • Jakmile kupující potvrdí objednávku v nákupním košíku, zboží je již rezervováno pouze pro kupujícího.
 • Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 • Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího
  a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních
  a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
 • Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a informací o dodání objednaného zboží.
 • Kupní smlouva je uzavřena, jakmile kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující učiněnou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud prodávající objednávku odmítne, bude o tom kupující neprodleně informován. Bude-li platba za odmítnutou objednávku již zpracována a přijata na účet prodávajícího, bude obratem vrácena na účet kupujícího, ze kterého bylo objednané zboží uhrazeno.
 • Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 2 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

IV. Ceny a platební podmínky

 • Ceny uvedené na internetových stránkách e-shop PARTIZANOBCHOD.CZ jsou uváděny jako konečné, a pro nepřihlášené jsou uváděné včetně DPH. Registrovaným a přihlášeným uživatelům se zobrazují ceny bez DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.
 • Ceny nezahrnují náklady na dopravu.Poštovné a balné za obchodní balík České pošty ve výši 180 Kč v České republice, za PPL pro Českou republiku balík 170 Kč, za DHL pro Slovenskou republiku balík 500,- Kč, za dopravu DHL do ostatních zemí minimálně EU 500,- Kč  a tato částka u zahraničních klientů je převedena na měnu Euro dle platného kurzu, a to bez ohledu na velikost nebo hmotnost objednávky. Pokud se prodávajícímu nepodaří dodat objednávku najednou v plném rozsahu a bude nutné učinit více než jedno dodání zboží, nebudou kupujícímu účtovány náklady na následné dodávky zboží.

V. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného zboží

 • Dobírka – kupní cenu zboží hradí kupující v hotovosti doručovateli při jeho převzetí.
 • Bankovní převod - po obdržení objednávky bude kupujícímu zaslána faktura
  s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží kupující zaplatí na bankovní prodávajícího v Kč, číslo účtu pro zásilky doručované v České Republice je 107-5091170277/0100. Účet je vedený u Komerční banka, a.s.  V případě že zboží bude doručováno na uzemí Slovenské Republiky bude zaplaceno ve prospěch účtu :  2700452058/8330 v Euro. Účet je vedený u Fio banka, a.s., pobočka zahraniční banky.  Po obdržení platby prodávající odešle zboží s tím, že kupujícímu sdělí termín doručení zásilky. V případě úhrady zboží bezhotovostním převodem bude zboží expedováno až po potvrzení přijetí peněz na účet prodávajícího.
 • V případě, kdy kupující provede úhradu ceny zboží a prodávající objednávku odmítne nebo nebude schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně zaplacené finanční plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení finančních prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

VI. Doprava

 • Objednané zboží si kupující může vyzvednout osobně, anebo si zboží nechat poslat prostřednictvím kurýrní služby PPL či České pošty. Poštovné, balné
  a doběrečné není zahrnuto v kupní ceně a hradí jej kupující,
 • V případě že se objednavatel rozhodne zboží vyzvednout osobně, je možné toto zboží vyzvednout pouze na výdejním místě v Mostě na adrese: AB ALARM s.r.o., Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most v pracovní době PO-PÁ - 7:00 - 15:00.
 • Osobní vyzvednutí zboží bude možné pouze uhradit hotově.
 • Zboží na výdejním místě v Mostě je možné vyzvednout po předchozí výzvě emailem popř. sms.

VII. Práva kupujícího při nákupu zboží online

Nedoručení zásilky

 • Nebude-li objednané zboží řádně a včas doručeno nebo pokud bude vykazovat vady, je kupující oprávněn řešit reklamaci se zákaznickým oddělením prodávajícího, a to formou e-mailu, odeslaného na adresu: eshop@partizanobchod.cz nebo telefonicky na zákaznické lince:
  (+420) 608 608 163.

Nárok na zrušení objednávky

 • Kupující má nárok objednávku zrušit, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne jejího odeslání.
 • V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího po zaplacení kupní ceny objednaného zboží, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží,
  po odečtení všech případných nákladů spojených s jeho dodáním a vrácením.
 • Pokud se kupující rozhodne objednávku zboží zrušit, je povinen tak učinit výlučně prostřednictvím emailu odeslaného na adresu eshop@partizanobchod.cz do sedmi pracovních dnů od odeslání objednávky.
 • Prodávající upozorňuje kupujícího, že může dojít k rozdílu mezi barevnými odstíny zboží umístěného na webových stránkách a barevnými odstíny dodaného zboží, a to z důvodu odlišné reprodukce barev na počítači kupujícího.

VIII. Záruky na zboží

 • Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, není-li konkrétně uvedeno jinak.

IX. PARTIZANOBCHOD.CZ podmínky vrácení zboží a záruka na vrácení peněz

 • Pokud si kupující nákup rozmyslel nebo je nespokojen s libovolnou položku v dodané objednávce, může vrácením zboží od smlouvy odstoupit a prodávající mu poskytne záruku na vrácení peněz. Rozhodne-li se kupující využít práva na odstoupení od smlouvy vrácením zboží, musí zakoupené zboží doručit prodávajícímu na adresu výdejního místa AB ALARM s.r.o., Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most, nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoužité, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Etikety nebo štítky na zboží musí být připevněny na původním místě a musí být neporušené.
 • Zboží je možné vrátit pouze na adresu výdejního místa AB ALARM s.r.o., Jana Kubelíka 1091/23, 43401 Most.
 • V případě vrácení zboží prodávající nehradí kupujícímu náklady spojené s dopravou zboží ani žádné jiné náklady, které kupujícímu v souvislosti s vrácením zboží vzniknou.
 • V případě výměny zboží kupující hradí pouze náklady spojené s dopravou zboží.
 • U počítačových nosičů s obsahem software či aplikace(í) nelze zboží vrátit ani částečně jelikož software je součástí hardware a není možné vyčíslit hodnotu samotného software. Samotný  software není ve většině případů samostatně prodejný (např. Winload, J-Link, PSS, iWMS, apod. ).

X. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.
 • Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na zabezpečeném serveru. Kupující dává prodávajícímu a zprostředkovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a dále pro marketingové účely prodávajícího.
 • Svou registrací kupující uděluje dobrovolně souhlas ke shromažďování, zpracování a aktualizování svých osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní údaje byly dále zpracovávány a nebo si nepřeje, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení, může zaslat svůj nesouhlas na email: eshop@partizanobchod.cz

XI. Závěrečná ustanovení

 • Společnost AB ALARM s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu PARTIZANOBCHOD.CZ  je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví prodávajícího.
 • Jakékoliv použití obsahu této webové stránky nebo kopírování či ukládání, nebo jen jejích částí, jiné než pro Vaše osobní, nekomerční použití je zakázáno bez písemného souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit.
 • Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 • Právní vtahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 • Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v českém jazyce.